Адвокат Нора Димитрова- гр. Варна Claimed

Be the first one to rate!

3 Likes

200 Views

  • фирмено обслужване: цялостно абонаментно обслужване;
  • търговско право: изготвяне на търговски договори на български и английски език, водене на преговори и консултациии на български, английски и немски език относно изпълнение и неизпълнение на договори, както и във връзка с извъндоговорни отношения от търговски характер;
  • фирмено право: регистрация на дружества и техни клонове (включително такива с международен елемент), вписване на промени в Търговския регистър, ликвидация и заличаване;
  • облигационно право: изготвяне на договори на български и английски език (покупко-продажба, замяна, дарение, наем, заем, заем за послужване, влог, изработка, поръчка, гражданско дружество и пр.) и едностранни сделки, водене на преговори и консултация във връзка с тях на български, английски и немски език, както и относно извъндоговорни облигационни отношения (непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без упълномощаване);
  • вещно право: юридически въпроси, касаещи недвижими имоти (покупко-продажба, дарение, замяна, делба, ипотека, възбрана, учредаване на право на строеж и пр.), както и движими вещи;
  • трудово право: консултации във връзка с трудови договори: сключване, изпълнение (заплащане на трудово възнаграждение, отпуски, дисциплинарни нарушения) и прекратяване, в това число незаконно уволнение и обезщетения, свързани с трудовото правоотношение;
  • процесуално представителство: граждански, търговски, трудови, административни, административно-наказателни и изпълнителни дела;
  • арбитраж: представителство по арбитражни дела в страната и чужбина;
  • предоставяне на устни и писмени правни становища и изготвяне на сравнителен правен анализ на български, английски и немски език
  • Европейско и международно бизнес право: Оказване на правна помощ на български, английски и немски език в горепосочените сфери със съответния международен елемент.

* сътрудничество с адвокати в София

 

АДРЕС: гр. Варна, ул. Битоля 8, ап. 5

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!