КА Консулт 04 ООД- Консултантска дейност- гр. София Claimed

Be the first one to rate!

Like

158 Views

Консултантска фирма КА Консулт 04 ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност консултантска дейност, консултантски услуги и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото. КА Консулт 04 ООД извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители. В областта на консултантската дейност и строителния надзор КА Консулт 04 ООД работи с 54 високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителен надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги. При осъществяване на консултантската дейност специалистите от консултантска фирма КА Консулт 04 ООД оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи. Консултантска дейност при проектирането КА Консулт 04 ООД Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация. Съгласуване на проектната документация с експлотационните и контролни органи и получаване на Разрешение за строеж. Консултантска дейност при строителството КА Консулт 04 ООД законосъобразно започване на строежа; пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти; контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството; опазване на околната среда; недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството; проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия; изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията; годност на строежа за въвеждане в експлоатация. КА Консулт 04 ООД предлага и изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване. Консултантска дейност при Консултирането КА Консулт 04 ООД Консултантска дейност по проблемите на ЗУТ Консултантска дейност по проблемите на издаване Разрешение за ползване Консултантска дейност по правни проблеми в областта на строителството Енергийна ефективност КА Консулт 04 ООД На 18.07.2005г. фирма КА КОНСУЛТ 04 ООД с решение №7/А на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност получи Сертификат за акредитация № СА-ОСС-07/20.07.2005г.за извършване на обследване за енергийна ефективност и за извършване на сертифициране на сгради. Консултантска фирма КА Консулт 04 ООД разполага с нужните специалисти със съответното образование, които са завършили и курс на обучение Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и притежават Удостоверения за професионална квалификация.

 

АДРЕС: гр. София, ул. Искър 14

ТЕЛ: 02 9801614

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!