Начално училище Васил Левски-с. Едрево Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

159 Views

Начално училище Васил Левски се намира в с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора. НУ Васил Левски, Едрево е общообразователно училище (с общинско финансиране) за ученици от І до ІV клас. Смени на обучение в Начално училище Васил Левски, Едрево – една смяна. Директор на НУ Васил Левски е Антоанета Маринова Петкова. В Начално училище Васил Левски, Едрево се изучават: Български език и литература Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт В НУ Васил Левски Едрево се организират извънкласни дейности, които имат за цел да дадат нови знания на децата от училището. Целта на Начално училище Васил Левски, Едрево е да предостави на децата качествено обучение, отлична основа на образование, да изгради във учениците си ценностна система, да им помогне да открият своите дарби. В НУ Васил Левски Едрево работят висококвалифицирани преподаватели и педагози с дългогодишен стаж, чиято цел е утвърждаването на постиженията на учениците от начален курс, както и изграждането и развитието на тяхната личност. Преподавателите в началното училище се стремят да изграждят в учащите се деца една стабилна начална образователна основа. Проект Да направим училището привлекателно за младите хора НУ Васил Левски е част от проекта Да направим училището привлекателно за младите хора, чиито цели са: Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. Да се насочат учениците към предпочитана от тях личностна изява. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

АДРЕС:  с. Едрево, обл. Стара Загора

ТЕЛ: 043302923

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!