Промишлена енергетика АД – гр. Ямбол

Дайте първата оценка!

Like

Дружеството е с предмет на дейност съгласно регистрацията: производствена и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битовата енергетика, както и всякаква стопанска и търговска дейност, която не е забранена от закона.

Акционери в дружеството са 48 физически лица.
Повече от 30 годишните традиции на дружеството му дават възможност за работа в енергийните и топлофикационни обекти в областта на:
– ремонтно-възстановителни работи по нагревни повърхности, работещи под налягане;
– изработка на нагревни повърхности, работещи под налягане и кондензатоотделители;
– проектиране на реконструкция, модернизация, вътрешна газификация и изграждане на нови топлофикационни обекти;
– доставка, монтаж и пуск на газови горивни уредби;
– сервизно обслужване на котли от промишлеността и комунално-битовия сектор;
– измерване емисии на NO2, NO, SO2, CO, сажди, режимно-технологични и екологични настройки на горивния процес;
– контрол на тръбопроводи, газови съоръжения и инсталации, съдове работещи под налягане, котли с високо и ниско налягане, машини, съоръжения и елементи за тях – основен метал и заварени съединения чрез: неразрушаващ радиографичен метод, ултразвуков метод – дебелина, твърдост по метод на Бринел и на Роквел.
През цялото време на съществуването си дружеството поддържа и регулярно заверява Разрешителното си за работа на поднадзорни обекти съгласно ЗТИП/1999 г. и Наредби № № 15, 28, 29, 30 и Наредба за УБЕПРГСИУПГ/2004 г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор.
През 1994 г. дружеството бе атестирано и получи Сертификати от Съюза за технически надзор – Бавария, Саксония TUV – Bayern Sachsen – Германия като производител съгласно европейските норми TRD 201,АD 2000 и HP 0 за kотли и съдове работещи под налягане. Освен това TUV – Bayern Sachsen издаде и индивидуални сертификати на нашите заварчици по различните методи на заваряване. От 2004 г. заварчиците регулярно се пресертифицират от оторизираната от БСА за България сертифицираща организация Съюз за технически надзор „ТЮФ Рейланд България” ЕООД.
През 2004 г. дружеството премина успешно и сертификационен одит чрез TUV Nord Cert GmbH по внедряването на система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000, за което е издаден сертификат № 78 100 6405 от организацията в Германия.
През м. март 2007 г. дружеството премина успешно и сертификационен одит за разширяване на системата за управление на здравословни и безопасни условия при работа  OHSAS 18001:1999, за което е издаден сертификат № 78 116056405 от организацията в Германия.
Дружеството повече от 30 години поддържа стационарна и мобилна дефектоскопична лаборатория и лаборатория за механични изпитания на метали, акредитирани със Сертификат № 179ОКС на БСА, които от 2004 г. се преобразуват в Орган за контрол – тип “С” съгласно БДС EN 45004. Това гарантира контрол както върху качеството, така и върху готовия продукт съгласно Наредби № № 15, 21, 28, 29, 30 и Наредба за УБЕПРГСИУПГ на Държавна агенция по метрология и технически надзор.
За всички свои дейности дружеството се обслужва самостоятелно, като работи директно с производители както в страната, така и извън нея. Поддържа много добри контакти с фирмите : “THYSSENKRUPP MANNEX – GmbH”, “BENTELER-AG” и “FERONA A. S.” Praha OZ – Plzen. В областта на горивната техника имаме директни контакти с фирмите “WEISHAUPT” и “SAACKE” от Германия, както и с американските фирми “POWER FLAME”, “CSI”, “TODD”, “COEN” и “CENTEC”. По контрола и автоматиката на горивния процес контактува с “SCHNEIDER”, “SIEMENS”, “FESTO”, “HONEYWELL”, “MAXITROL”, “ELSTER”, “DANFOSS”, “LANDIS/GIR” и др.
Общ брой на годините на съществуване на дружеството и по-важни преобразувания и сливания:
Дружеството започва своята дейност от 01.08.1975 г. като обособено звено на тогавашното РП „Енергоремонт” – гр. Гълъбово на основата на техническия персонал на ОЦ „Единство” – гр. Ямбол. От 01.07.1979 г. звеното става самостоятелно стопанско предприятие в състава на тогавашния НПК „Промишлена енергетика” – гр. София, създаден с ПМС №23/79 г.
През 1990 г. със Заповед № 212/89 г. на бившия МИП предприятието е преобразувано в държавна фирма по Указ № 56/89 г., а със Заповед № 70/29.04.1994 г. на бившия Комитет по енергетика е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество. Със Заповед № 102/13.07.1993 г. на Председателя на тогавашния Комитет по енергетика беше открита и извършена приватизация през 1994 г.

 

АДРЕС: гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ № 30

ТЕЛ: 046662211

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!