Счетоводна кантора ЕГИДА Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

388 Views

Счетоводна кантора ЕГИДА е регистрирана с основен предмет на дейност счетоводно обслужване, счетоводство и счетоводни услуги, както и предоставяне на данъчни и финансови консултации, което по Закона за счетоводството се квалифицира като специализирано счетоводно предприятие. Текущо абонаментно счетоводно обслужване, социално и здравно осигуряване Тримесечно счетоводно обслужване – за фирми нерегистрирани по ЗДДС Годишно счетоводно приключване Счетоводни консултации Счетоводителите от счетоводна кантора ЕГИДА консултират и счетоводно обслужват компании от различни области на икономиката – инвестиции, реклама, външна и вътрешна търговия, туризъм, строителство, здравеопазване, сдружения с нестопанска цел. Счетоводна кантора ЕГИДА е създадена през 2000 година. Нашата основна мисия е максимално освобождаване на нашите клиенти от ангажимента да мислят за счетоводство, данъци, осигуровки и всички проблеми свързани с тях, като подходът към всяка фирма е уникален, съобразен с нейната специфика. Абонаментно счетоводно обслужване Абонаментно счетоводно обслужване представлява текущо абонаментно счетоводно обслужване, социално и здравно осигуряване. Тя включва всичко необходимо от по-долу изброеното: Текущо завеждане на входящите и изходящи първични документи, текущо завеждане на счетоводните регистри; Ежемесечно изчисляване на финансовия резултат и данъчните задължения с натрупване; Следене на задължения към доставчици и клиенти; Интернет банкиране; Подготовка на месечни декларации и дневници по ДДС; Интрастат; Данъчно представителство пред съответното поделение на НАП при подаването на справка-декларация и магнитния по ЗДДС; годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ; декларация-образец №1 и 6 в НАП; декларации за патентен данък; други видове данъчни декларации и уведомления; Изготвяне на трудови и граждански договори с персонала и други лица, съставяне на ведомости за работните заплати и сметки за изплатени хонорари, уведомления по чл. 64 от КТ; Изготвяне и подаване на платежни нареждания за дължими данъци, такси и осигуровки на персонала и собствениците; Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен счетоводен отчет и неговото представяне пред органите на НАП, НСИ и други съответни органи; Регистрация и дерегистрация – обща, по ЗДДС, по други специални режими; Представителство пред НОИ във връзка с провеждането на ревизии и/или за заверка; на трудовия стаж. Тримесечно счетоводно обслужване Услугата за тримесечно счетоводно обслужване се отнася за фирми, нерегистрирани по ЗДДС и може да включва: Предаване на документите и водене на счетоводството на тримесечия; Изчисляване на годишен патентен данък и промените му през годината, следене на разплащанията по данъчните и осигурителни задължения; Данъчно представителство пред съответното данъчно подразделение при подаването на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ; декларация-образец №1 и 6 в НАП; декларации за патентен данък; други видове данъчни декларации и уведомления; Изготвяне на трудови и граждански договори с персонала и други лица, съставяне на ведомости за работните заплатите и сметки за изплатени хонорари; Попълване на декларация за патентен данък, ЗДДФЛ и др.; Изготвяне на трудови и граждански договори и ведомости за заплати; Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни счетоводни отчети. Годишно счетоводно приключване Годишното счетоводно приключване може да включва: Завеждане на счетоводните документи, изчисляване на данъци и попълване на годишна данъчна декларация; Годишни данъчни декларации и изчисляване на данъчни и осигурителни задължения на физически лица и лицата упражняващи медицинска практика, регистрирани по ЗЛС. Счетоводни консултации Счетоводните консултации могат да включват: Почасови консултации, като услугата се извършва в офиса на клиента или в офиса на счетоводната кантора. Консултации по всички данъчни закони – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КТ, КСО и др. Консултации и препоръки за намаляване на облагаемата печалба и облагаемия доход на юридическите и физическите лица с непатентна дейност. Създаване на счетоводни правила и процедури. Консултации в областта на трудовото право.

 

 

АДРЕС: гр. Варна, ул. Странджа 32

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!