Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД- гр. Банкя Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

189 Views

Счетоводна кантора Ем енд Би Сълюшънс ЕООД предлага пълен набор от счетоводни услуги.

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието
 • Разработване на счетоводна политика
 • Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, заповеди и отчети по командировки, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 • Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството
 • Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри
 • Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 • Класиране на счетоводните документи в архивен вид
 • Съхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител
 • Преизчисляване на валутните наличности съгласно официалния курс на БНБ
 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на VIES – декларация
 • Попълване на ИНТРАСТАТ декларация и дневник
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 • Попълване на “Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг
 • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт
 • Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях
 • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти
 • Годишно счетоводно приключване и др.

АДРЕС: гр. Банкя, ул. Балканска 64

ТЕЛ: 0877194002

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!