Събиране и транспорт на отпадъци Бойчинов 2004 ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

Like

197 Views

Бойчинов 2004 ЕООД – София е лицензирана фирма за Събиране и Транспорт на отпадъци. Строителни, Битови, Производствени и Опасни отпадъци по смисъла на чл.12 от ЗУО, вкл. болнични. Специализирани сме в извозването на всички видове отпадъци, включително от здравни заведения. Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва с контейнери (3,4,6,8 и 10 m3) или камиони самосвали (12,16 и 18 m3). Абонаментно обслужване с договор. Собствено разделно сметосъбиране и сметоизвозване с възможност за намаляване или отпадане такса смет. Разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани в резултат на употребата на продукти внесени и/или пуснати на пазара в Република България, съгласно целите по чл. 11, ал. 2 и в сроковете по § 9 от ПЗР на ЗУО. Изкопи, доставка на строителни и инертни материали. Собствено производство на контейнери и други железарски услуги Основно отпадъците могат да се разделят на четири групи: Битови отпадъци са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите; Производствени отпадъци са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица; Опасни отпадъци са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане; Строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

 

 

АДРЕС:  гр. София

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!